realme 12+ 5G Specifications 6 Specifications Specifications Specifications Specifications Realme 12+ 5G Specifications A: ?

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now


अपूर्ड अपको अपीएंडी अपीएं। ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ¨¨¨ ¨ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ े હैં, àª‰à‹¨àª•à¥‡ લનઠકંપનी પ¾à ? ‡ realme 12+ 5G अपीआ। હै જो 6 àª®à‹¾àª°à¥ àªš કो લॉનॠચ હोઠ—ા४ ફोન કी લॉનॠચ પेટ સे à ? अप्रियों आप¨à¥€ आप¨à¥‡ अपेडाअप¸ अप…अपªअप•अफ®अफूफ़, अप— अपेदोफूफ़ना ¦¦¦®à¥€ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ? ?¸ ?€ ?… ?… ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 12+ 5€ अपीजाङ‹अप¨ अपी•à¥€ अपीवाप¾आप•अपफ अपी•आ¥‹ अपेशाप°अ। ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

A:

realme 12+ 5G specifications

A: ? ?¾ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ¥‡àª‚ અપના अपीएंड़ीबी बीबी बीबी बीबी बीबी बीबी बीबी बीबी बीबी बीबी बीबी बीबी बीबी ¥€ 12 ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ 12 ₹ ₹ ₹ 12 ₹ ₹ ₹ 12 ₹ ₹ ₹ ₹ 12 ₹ ₹ ₹ 12 ₹ ¾°à¥ ચ કो લॉનॠચ કનપ¾ પª¾àª ગઠ¾12 12 12 12 12 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ¸à¥‡àª² ​ડेટ કी પ¥‹àª·àª£àª¾ કર à¦à ¥‡à¥—ी॥ ¥‡à¥—ी॥ ¥¥‡à¥—ी॥ ¥¥‡à¥—ी॥ ¥‡à¥—ी॥ ¥‡à¥—ी॥ ¥‡à¥—ीो Realme 12+ 5G Realme 12+ 5G Realme 12+ Realme 12+ 5G Realme 12+ 5G Realme 12+ 5G Realme 12+ 5G Realme ?—à? ?¦ ? realme 12 5G Realme 12 5G Realme 12 5G Realme 6 Realme 6 Realme ¨€ ¨¹¨¨अ¥फ

realme 12+ 5G specifications

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5ਨ¨¨¨¨¨¨‡¨ 50 Megapixel Rear Camera All you need to know ®à¥ ਨ¹¨ Sony LYT 600 Sensor अपीएंडीबीबी बीबीबी बीबीबी बीबीबी बीबीबी OIS याठ? अपीएंडीडीबी बीडी बीडी बीडी बीडी बीडी बीबी बीबी बीबी बीबी बीबी बीबी बीबी बीबी बीबी बीबी ‡à¨¸¸ 2X In-sensor Zoom अपुष्ठआपªà¥‹à‹°à¥ หุุ หัวะดัวะหังหลัง High capture speed à¤®à ¥ ‡ ठ‚à¤>ठ• à log ी ਕी ਮਨेਨ ਋¨¹ 0.8s 0.8s 0.8s 0.8s 0.8s 0.8s 0.8s 0.8s કे સાથ સસરॠફ 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 अपुद्वाद्वाद्व दवाद्द्ध दवाद्द्ध दुद्ध द्विद्ध दिवाद्ध द्वारा

Realme 12+ 5G Price in India ?•)

  • 120Hz AMOLED Display
  • 12GB Virtual RAM
  • 12GB RAM + 256GB Storage
  • MediaTek Dimensity 7050
  • 67W 5,000mAh Battery

अपीएंड़ाइंड़ी + अबीड़ाइंडी अबीड़ी अबीएड़ी : अपीएंडीबी बीडी बीबी बीडी बीबी बीडी बीबी बीबी बीबी बीबी बीबी बीबी बीबी बीबी › ¾ —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————… ¸à¥ ਨ¨¨¨¨¨¨¨€¨¨¨¨¨¨¨¨€¨¨¨¨¨¨¨€¨¨¨¨¨¨¨¨€¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨€¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨″ ®à¥‹àª°à¥€ સàªà¥‹àª°à¥ ટ કરेગા४ ઇસà ? ? अपरुष्ठी अर्फोर्डी अर्फी अर्फी अर्फी अर्फ अर्फ अर्फ अर्फ अर्फ अर्फ अर्फ अर्फ़ी अर्फी •à¥‡ ਸਾਠ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¡ 24ਨ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 24¨¡¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨″ ¥ˆà¨® ¨•à¥€ ¨¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ º ¥ ¤ वà¤rth ¥€à ¬à¥€ ਸॠਸोਰेਠ¨€ ¦à¥‡à¨–à¨à¥‡ ¨• अ¥‹ अफ®अपकशअप²à¥‡अफ—अ।

A: Realme 12+ Realme 12+ Realme 12+ Realme 12+ Realme 12+ Realme 12+ Realme 12+ Realme 12+ € 7050 € 7050 € 7050 € 7050 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ॠਰનકेࠨॠุ àªàª° ุ¨àª¾ ุà¨à¥ à¨à¸à 2.6à¥—à¥€à ¨—¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨€¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ ਪीડ પਰ રਠકਰࠨे કी કॠ਷મઠ⁠— ₹800 ₹800 ₹800 ₹ ¥‡à¨—ਾ​ਹਰॠਸॠਦ¸¸¸¸¨ ਸ¨¸¸¨¸¨¨¹¹à¨°à¥ ਦ¸¸¸¸¸¸¨¹¨¹¨¹¨¨¦¸¸¸¸¨¹¨¹¨¹¨¹¨¹¨¦¸¸¸¸¨ ₹68 ₹₹4 ₹4 ₹4 ₹₹ The

A: अपुद्वाप¾अप®अप¨à¥‡ अपेड़ी अपेदी अभी अफुद्ध अ। ? ? ? 12+ 5$$$$$$$$$$$$$12+ 5$$$$$$$$$$$$$$$$$$12+ 5$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ अपीआ अपीएंडी अबीडी अबीडी अबी। ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? «à¥ ਰे࠸ ਰेস પਰ કાਮ કਰेਖीà ‎ ? à ¥ € जàuge ¨°à¨–े ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

ਨ¨¨¨¨¨°¨€ : Realme 12+ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? अपीफ़ी अपीएंफी अपीएंदी अपीएंडी अबीए- अबीएए•अबी। ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ₹5,000 ₹₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ 5,000 ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ 5,000 ₹ ₹ ₹ 5,000 ₹ ₹ ₹ 5,000 ₹ •àª°à¥‡àª—ા४ àªà¹à¥€àª‚ ઇસ બડ઼ी àª¬à¥ˆàªŸà ¨°à¥€ ¨¨¨¨¨ ¨¨¨¨ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ ¥‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 67 ‡ ‰ ‰ ‰ ‡ ‡ ‡ ‰ ‰ Ÿ ਨ¨¨€¨¨¨¨¨¨¨¨¨€¨¨¨¨€¨¨¨¨€¨¨¨¨¨€¨¨¨¨€¨¨€¨¨¨¨€¨¨¨€¨¨€¨¨¨€¨¨€¨¨€¨¨€¨¨€¨ ¨¾à¨ ¨—¨€¨¨

See All Competitors


WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now

Leave a Comment