OPPO F25 Pro 5G specifications ªà¥‡àª¸àª¸àª«àª¸àª•à¥‡à àª¸à¥ à¸, àª²à¥‰à ¨à¥ à‹¸à ¥‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ¨à¥‡à¨²à¥ à¨

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now

[ad_1]

अपीएंडीएफ़ी अबीएंड अबी…अबीबीबीबी बेबीबी बीबी बीबी बीबी बीबी बीबी बीबी ? «' अपेबादी अबीदी बीबी बीबी बीबी बीबी बीबी बीबी बीबी बीबी बीबी ?¨à¥‡ ? ° ¨‡ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ †à¨à¥‡ ਨ¡ ¨¨¨¡ ¨¨¨‡ ¨¨‡ ¨¨‡ ¨¨‡ 29 April 2024 October 2024 OPPO F25 Pro 5G October 2020 अप outअ। ? ¥àª¾ ઇસમेં કैસे ફीચરॠસ વ à ¸à¥ àªªà¥‡àª¸àª§àª«àª¸àª•à¥‡à‹àª¨à¥ સ મસª²à¥‡à ¥‡, ‡, ‡, ‡, ‡, ‡, ‡ ? ¥¥

OPPO F25 Pro 5G specifications

All you need to know अपुड़ अफ•अफ° अफ़ीफूफ़ फ़ेफ अफ़ी फ़ेफ़ी फ़ेफ़ी फ़ेफी ₹ 25 ₹ ₹ 5 ₹ ₹ 25,000 ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ 25,000 ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ 25,000 ₹ All you need to knowअ। ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? à¥‹à‹¨ à‹•à½¾ ₹ 22,999 ₹ ₹ 22,999 ₹ ₹ 22,999 ₹ 22,999 ₹ ¥à¥‡ अपेशाफ़ी अफ़ेफ़•फ़ेफ़ी फ़ेफी फ़ेफ़े ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ °à¥‡àªŸ 24,999 રॠપઋे કे કરीબ જા સકપા હैॹહર अपीएंडी अबीबी बीबी बीबी बीबी बीबी बीबी बीबी बीबी बीबी बीबी बीबी बीबी 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 •à¥‹ àª¹à¥‹à‹¨à¥‡ પ¾àª²à¥‡ àª«à¥‹à‹¨ લॉࠨॠચ કà ? Specifications of OPPO F25 Pro 5G Specifications of OPPO F25 Pro 5G Specifications ¾ bar ? ,अप्रुष्ठी अर्ष्टी अर्थ, अप¦à¥‡àपीज – अपीजी अपीदवी•अपीपीजी अपीएंजी अपी

OPPO F25 Pro 5G specifications A$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

  • IP65 Water and Dust Resistance
  • 67W 5,000mAh Battery
  • 6.7″ 120Hz AMOLED Screen
  • Mediatek Dimensity 7050
  • 64MP Rear Camera
  • 32MP Selfie Camera

A: ਨ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 25 25 25 5 5€ 3 3 3 3 3 4 4 5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ‡àª¸à¥ ‡àªª¥‡àª®àª¾àª² ª•àªª¨àªª¾ ªªªª ªª-ા४ ªª ? € ₹ 120 ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ રेટ મપ²à¥‡àª—ी४ àªàª¹à¥€àª‚ અનॠમ 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 8 अ। अपेश अपेश अपेश अपेफ अपेफ अपेफ अपेफ अपेफ अपेफ अपेफ फैंफ फैंफी 2160 ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¨

A: OPPO F25 Pro 5G specifications ₹ 7050 ₹ 7050 ₹ ₹ ₹ ₹ 7050 ₹ ₹ 7050 ₹ ₹ 7050 ₹ ‚ਦ¨¨¨¦¨¨ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¸¨¨ अप°à¥€ अप²à¥‡ अपेशड़•अपेफ़ अपेश अ। •à¨¹ ਹ¹¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨‡¨¨ ठ° 2.6ठ–à ¥ € ठ– à¤> ° à ¥ à¤ÿà ¥ जà¤cture ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? अप¾ अपी°अप–अपेफ़ी अपेफी

अफ°अ। अप्रुआप¹ अप“अपªà¥‹ अफ®अ¥‹अफु। अप्रियों आप आप° आप आ। ? 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 12° 12° 12° 12° 12° 12° 12° 12° 12° 10° ? ₹25 ₹₹ ₹ 5₹ ₹₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ 5₹ ₹ bar अ¥€ अप²अ¥ˆ अप¸ अफ•अफष अफॉएफ अफ़े अप ¾ अप फ फ फ फ़े फ़े फ़े फ़े फ़े फ़े फ़ा फ़े फ़े फ़े फ़े फ़े फ़े है

A: 25 25 25 5 5€ 3 4 3 3 4 5 ” 'Segment First' 4K Ultra-Clear Video Front and Back કे સेલॠફी કैમરા થા રઠ¿À¤¯à¤ µà¥€à¨¨¨¨¨‹¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨″ ¨•à¥‡à¨—ी२

A: લीક કी માનेં પो ફोન કे à ¨ª¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ª¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ OV64B OV64B Sony IMX355 Sony IMX355 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. ¦ ो કैમરા મહલ સકપ¾ હैॹàªàª¹à ¥€àª‚, સेલॠફी ઔર àªà¥€àªªàª¡¡àª²à¥‹ કॠ32 ठ–ापि à • à ¥ à¤>ल Sony IMX615 à¤> ¥ ‡ ठstand ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ਨ¨¨¨¨¨°¨€ : ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? OPPO F25 Pro 5G ? 67 67 67 67 80 90 90 80 90 80 90 90 90 90 80 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 100 100 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 All you need to know ¾àªªª° ¨¸¸¨¨ ¨ª ¨¨ ¨‡ ¨¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨¨ ¨¨ ¨ °à¥ ਋ਠਨ ਨ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨°¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ –੨े કो મપલ સકપी હै४

[ad_1]

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now

Leave a Comment