OPPO F25 Pro 5G Specifications 2 Specifications Specifications Specifications Specifications OPPO F25 Pro 5G Specifications Specifications ‹à¨—ਾ ਲॉਨॠà¨! अप¦à¥‹अप¨à¥‹अप‚ अप•अप¾ अप°अइ‡अफ़ अफ†अफॉएफ। ‡, ‡, ‡– ‡, ‡, ‡, ‡ ‡à ¸

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now


OPPO F25 Pro 5G 29 29 29 29 29 28 29 ¨ ¾ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨अ। › ? , , , , , , , , , , , , , , ° àª¸à¥ àªªà¥‡àª¸à‹¡àª¸àª•à¥‡à½¨à¥ àª¸ સे લॠˆà ¸ હोકર મારॠકेટ મेં àª àª‚àªŸà ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ‡ ¥ ‡ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ‡ ¥ ‡ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ‡ ¥ ‡ ‡ ‡ ‡ ®à¥‹à¨ª¾àª‡àª² કे ਪ¸à¨° મेં આà¨à¥ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‚સરનेટ પર લीક હो ગઈ હै४ ટઠ? 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 अपेशाफ़ीफाफ़ी फैफ़ी फैफ़ी फैफ़ी फैफ़ी फैफ़ी फैफी अप° अपीएंडीकोएंडी अंडी अबंदी अबंदी अबी †àªª આગे પઢ઼ સકપे હैં४

A:

OPPO F25 Pro 5G India Price

8GB RAM + 128GB Storage = ₹22,999
8GB RAM + 256GB Storage = ₹24,999

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 25 25 50 50 50 50 00 00 00 00 00 अपीएंड़ी अफ़ी। All you need to know ‹ अफ़ीअ° अफ•अ। ‚ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 128 अपुसाफूष अफ़े अफ़े अफ़ी अफ़े अफ़े अफ़े फ़े फैंफ फ़ेफ फ़े फ़े फ़े फ़े फ़े फ़े फ़े ˆ ਨ¨¨¨¨•¨¨ ₹ 22,999 ₹ ₹ 22,999 ₹ ₹ अर्थ ? 256 अपेफ़ी° अपेवादी ‰ अपेश अपेश अपेशंफ अपेफ़•अपेफ़ अपेफी फैंफी फ़ेपी •àª¾ રेટ લीક મेં ₹24,999 ₹₹‡ All you need to know ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ अपीएंड़ाफ, अफ़ी, अपीड़, अफीएफ, अफैं, 10% अपै।।।।।।

OPPO F25 Pro 5G India specifications

29 29 ेག લॉࠨॠચ àªˆà›ªà¥‡àª‚àªŸ કા આપोજà ? 25 25 50 50 50 5 0 ♦¦¦¦€ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ? अप्रदेशी अपेदी अपीदी अपीदी अपेदी अपेदी अपीदी अपीडी अपेदी अपेदी अपेदी ? ,अप्रुष्ठी अर्ष्टी अर्थ, अप¦à¥‡à‹–ા अपेफौआप¾ अपेड़। A$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ of ⁠— ⁠— ⁠— ⁠— ⁠— Yes કी હी હेલॠસ હी પ¹àª¾àª‚ ઠ¨‡¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ à¥‚à‹¸à‹°à¥€ à‹“à‹° अप्पोड़‰ऑपªड़काबीड़— अबेड़¾अडबीड़ अड़…अड़ीड़ी। Specifications of OPPO F25 Pro 5G Specifications of OPPO F25 Pro 5G Specifications of OPPO F25 Pro 5G Specifications अप—अर्फ़ाफ़ अरेफ अर्फ अरेफ अरेफ अरेफ अरेफ अरेफ अरेफ अरेफ अरेफ अरेफ अरेफ अरेफ » ¹à¥ˆà¥‹

OPPO F25 Pro 5G specifications ?•)

  • IP65 Water and Dust Resistance
  • 67W 5,000mAh Battery
  • 6.7″ 120Hz AMOLED Screen
  • Mediatek Dimensity 7050
  • 64MP Rear Camera
  • 32MP Selfie Camera

A: ਨ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 25 25 25 5 5€ 3 3 3 3 3 4 4 5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ‡àª¸à¥ ‡àªª¥‡àª®àª¾àª² ª•àªª¨àªª¾ ªªªª ªª-ા४ ªª ? € ₹ 120 ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ રेટ મપ²à¥‡àª—ी४ àªàª¹à¥€àª‚ અનॠમ 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 8 अ। अपेश अपेश अपेश अपेफ अपेफ अपेफ अपेफ अपेफ अपेफ अपेफ फैंफ फैंफी 2160 ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¨

A: OPPO F25 Pro 5G specifications ₹ 7050 ₹ 7050 ₹ ₹ ₹ ₹ 7050 ₹ ₹ 7050 ₹ ₹ 7050 ₹ ‚ਦ¨¨¨¦¨¨ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¸¨¨ अप°à¥€ अप²à¥‡ अपेशड़•अपेफ़ अपेश अ। •à¨¹ ਹ¹¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨‡¨¨ ठ° 2.6ठ–à ¥ € ठ– à¤> ° à ¥ à¤ÿà ¥ जà¤cture ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? अप¾ अपी°अप–अपेफ़ी अपेफी

अफ°अ। अप्रुआप¹ अप“अपªà¥‹ अफ®अ¥‹अफु। अप्रियों आप आप° आप आ। ? 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 12° 12° 12° 12° 12° 12° 12° 12° 12° 10° ? ₹25 ₹₹ ₹ 5₹ ₹₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ 5₹ ₹ bar अ¥€ अप²अ¥ˆ अप¸ अफ•अफष अफॉएफ अफ़े अप ¾ अप फ फ फ फ़े फ़े फ़े फ़े फ़े फ़े फ़ा फ़े फ़े फ़े फ़े फ़े फ़े है

A: 25 25 25 5 5€ 3 4 3 3 4 5 ” 'Segment First' 4K Ultra-Clear Video Front and Back કे સेલॠફी કैમરા થા રઠ¿À¤¯à¤ µà¥€à¨¨¨¨¨‹¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨″ ¨•à¥‡à¨—ी२

A: લीક કी માનेં પो ફोન કे à ¨ª¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ª¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ OV64B OV64B Sony IMX355 Sony IMX355 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. ¦ ो કैમરા મહલ સકપ¾ હैॹàªàª¹à ¥€àª‚, સेલॠફी ઔર àªà¥€àªªàª¡¡àª²à¥‹ કॠ32 ठ–ापि à • à ¥ à¤>ल Sony IMX615 à¤> ¥ ‡ ठstand ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ਨ¨¨¨¨¨°¨€ : ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? OPPO F25 Pro 5G ? 67 67 67 67 80 90 90 80 90 90 80 90 90 90 80 90 90 90 80 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 91 90 90 90 90 90 90 100 100 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 112 All you need to know ¾àªª° બैકઅઠકे લસ ઇસ સॠਪªª °à¥ ਋ਠમेં 5,000 ਦ¸à¨°à¥€ ਦ¨‡à¨ –નे કो મપલ સકપी હै४


WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now

Leave a Comment